جستجوی استاد

یحیی قنبرپور


کارشناس ارشد آمار ریاضی

مدرس دانشگاه

شبکه های احتماعی

استان: تهران
شهر: تهران
تلفن: 09367186092
همراه:
ایمیل:
آدرس: تهران

ثبت نام در دوره های استاد

ارسال پیام به استاد

نظر هنرآموزان این استاد


اساتید ویژه و پیشنهاد شده