جستجوی آموزشگاه ها

مرکز آموزش برق

TraniningCenter


مرکز آموزش برق ارائه دهنده دوره های آموزشی و محصولات آموزشی برق است که تمرکز خود را برای آمورشهای مورد نیاز بعد از دیپلم در زمینه برق برای مهارتهای کاری قرار داده است. این آموزشها به صورت تخصصی برق هستند و تلاش می شود و مرکز تلاش می کند که موضوعات کاربردی ارائه دهد که در سیستم آموزشی کشور ( هنرستان برق و دانشکده های برق ) وجود ندارد. همچنین بخشی از دوره های آموزشی به ارائه تجربیات کاری با محصولات و فن آوریهای جدید می پردازد.

دپارتمان: 1

دوره: 40

تعداد کل ثبت نام:  0

مشاهده:  2060

مدیریت: trainingcenter.blog.ir
استان: يزد
شهر: يزد
تلفن: 03535239082  |  
فکس: 03535249084
همراه:
ایمیل:
وب سایت: http://trainingcenter.blog.ir
آدرس: http://trainingcenter.bab.ir

نقشه

درباره آموزشگاه

مرکز آموزش برق ارائه دهنده دوره های آموزشی و محصولات آموزشی برق است که تمرکز خود را برای آمورشهای مورد نیاز بعد از دیپلم در زمینه برق برای مهارتهای کاری قرار داده است.
این آموزشها به صورت تخصصی برق هستند و تلاش می شود و مرکز تلاش می کند که موضوعات کاربردی ارائه دهد که در سیستم آموزشی کشور ( هنرستان برق و دانشکده های برق ) وجود ندارد.
همچنین بخشی از دوره های آموزشی به ارائه تجربیات کاری با محصولات و فن آوریهای جدید می پردازد.

بت نام و هماهنگی

تلفن 35239082-035

فاکس  35249084-035

تلگرام  @MarkazeAmouzesh

وبلاگ  http://trainingcenter.blog.ir

فروشگاه http://trainingcenter.bab.ir

دپارتمان ها و دوره ها

  برق  ‎40 دوره
 • رله و حفاظت مقدماتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • رله و حفاظتی صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • راه انداز نرم موتور های الکتریکی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اتصال زمین و اتصال نول در محیط های صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • PLC مقدماتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • ایمنی در برق صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • تعمیرات و نگهداری برق صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • تنظیم گذاری کنترل دور موتورهای الکتریکی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • بهینه سازی انرژی برق صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • حسگرها و عملگرها


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • جبران توان راکتیو و خازن گذاری


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • الکترونیک صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • کنترل موتورهای الکتریکی صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • طراحی تاسیسات الکتریکی صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • تهیه نقشه و مستندات الکتریکی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • مدار فرمان و نقشه خوانی برق


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • طراحی و محاسبات تأسیسات الکتریکی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • خانه هوشمند


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • تأسیسات الکتریکی ساختمانهای بلند


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • کیفیت توان الکتریکی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • آشنایی با تجهیزات برق ویژه مسئولین خرید (کارپرداز) صنایع و کارخانجات


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • الکتروموتورها، تست، تعمیر و بهره برداری از آنها


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • باتری و شارژهای صنعتی و اصول نگهداری آنها


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • اضافه ولتاژ در شبکه های برق صنعتی


  لطفا جهت توضیحات بیشتر به آدرس http://trainingcenter.blog.ir مراجعه فرماید.


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • کارگاه آموزشی کاهش تلفات و مصرف برق


  کارگاه آموزشی کاهش تلفات و مصرف برق راه حل های فنی بر اساس تجهیزات و شبکه برق صنعتی ارائه راه حل های اجرایی و مهندسی بدون هزینه و کم هزینه تحلیل فنی – اقتصادی راه حل های کاهش تلفات و کاهش مصرف برق ممیزی انرژی از ورودی تا جزئیات مصرف کننده های الکتریکی صنعتی بر اساس تجهیزات و شبکه برق خاص مشترک همراه با انتقال دانش فنی و تجربیات قبلی 16 ساعت کارگاه آموزشی - تحلیلی فشرده بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی الکتریکی به صورت کارگاهی بر اساس 15 سال تجریه ثبت نام و هماهنگی تلفن 35239082-035 فاکس 35249084-035 تلگرام @MarkazeAmouzesh وبلاگ http://trainingcenter.blog.ir


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی مقدماتی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC )


  دوره آموزشی مقدماتی کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر (PLC ) سرفصل: - آشنایی با PLC، مزایا و کاربرهای صنعتی آن - مشخصات ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال صنعتی - سخت افزار PLC و تنوع فن آوری آن ( ماژولهای سخت افزاری) - نرم افزار PLC ( دستورها و توابع نرم افزاری) - انواع کنترل فرآیندهای صنعتی - پیاده سازی مدار فرمان و کنترل - برنامه نویسی به زبان LAD و STL - معرفی Protocol های صنعتی مدت دوره 24 ساعت مدرس دوره دکتر محمد مهدی منصوری ثبت نام تلفن 35239082-035 فاکس 35249084-035 تلگرام @MarkazeAmouzesh وبلاگ http://trainingcenter.blog.ir


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی ابزار دقیق صنعتی Industrial Instrument


  دوره آموزشی ابزار دقیق صنعتی Industrial Instrument سرفصل مفاهیم استانداردی ابزار دقیق اندازه گیری کمیت های الکتریکی، مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی سیگنالینگ، کنترل، پروتکل های ارتباطی پیکر بندی(Configuration)، تنظیم گذاری، راه اندازی طراحی مهندسی، مشخصه کنترلی بهره برداری، نگهداری و کالیبراسیون مدرس دکتر محمد مهدی منصوری مدت زمان دوره 24 ساعت فشرده ثبت نام و هماهنگی تلفن35239082-035 فاکس35249084-035 تلگرام: @MarkazeAmouzesh


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی منابع تغذیه کلید زنی ( سوئیچینگ) صنعتی


  دوره آموزشی منابع تغذیه کلید زنی ( سوئیچینگ) صنعتی Industrial Switching Power Supply سرفصل دوره: مبانی منابع تغذیه خطی و کلید زنی مشخصات فنی اجزاء منابع تغذیه کلیدزنی مفاهیم و اصول PWM، ایزولاسیون در منابع تغذیه کلید زنی روشهای کنترل حلقه بسته و حفاظت در منابع تغذیه کلید زنی اصول طراحی منابع تغذیه کلیدزنی تست بخشهای مدار منابع تغذیه کلید زنی تعمیرات و نگهداری منابع تغذیه کلید زنی الزامات منابع تغذیه کلید زنی صنعتی در اتوماسیون و دستگاه های حساس مدرس: دکتر محمد مهدی منصوری مدت دوره : 24 ساعت ثبت نام و هماهنگی تلفن35239082-035 فاکس35249084-035 تلگرام: @MarkazeAmouzesh


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی پیشرفته مفاهیم کنترلی در صنعت و محاسبات تنظیم گذاری PID, State Feedback, Adaptive, Neural Network


  دوره آموزشی پیشرفته مفاهیم کنترلی در صنعت و محاسبات تنظیم گذاری PID, State Feedback, Adaptive, Neural Network سرفصل: مفاهیم و محاسبات تنظیمات کنترل خطی(PID) مفاهیم و محاسبات تنظیمات کنترل فیدبک حالت(State Feedback) مفاهیم و محاسبات تنظیمات کنترل تطبیقی (Adaptive) مفاهیم و محاسبات تنظیمات کنترل شبکه عصبی(Neural Network) کاربردها در کنترل دور و راه انداز نرم کاربرهای فرایندی PLC و DCS بهینه سازی تنظیمات پارامترهای کنترلی مدت دوره : 24 ساعت مدرس: دکتر محمد مهدی منصوری ثبت نام ( تلفن35239082-035) (فاکس35249084-035) (تلگرام: @MarkazeAmouzesh) http://trainingcenter.blog.ir


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی عیب یابی تجهیزات برق صنعتی با دوربین حرارتی Electrical Industrial Thermography


  دوره آموزشی عیب یابی تجهیزات برق صنعتی با دوربین حرارتی Electrical Industrial Thermography سرفصل دوره: مشخصات فنی دوربین های ترموگرافی تکنیکهای تصویر برداری در شرایط مختف بازرسی، عیب یابی، کنترل کیفیت و تخمین تحلیل و تفسیرحرفه ای نتایج تصاویر اندازه گیری موتورهای الکتریکی، تابلوهای برق، ترانسفورماتورها، بردهای الکترونیکی و ابزار دقیق دستورالعمل پیشگیرانه تجهیزات برق صنعتی بر اساس ترمویژن مدرس: دکتر محمد مهدی منصوری مدت دوره : 8 ساعت ثبت نام تلفن 35239082-035 فاکس 35249084-035 تلگرام @MarkazeAmouzesh وبلاگ http://trainingcenter.blog.ir


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی سیستم اتوماسیون پستهای فوق توزیع و انتقال (SAS/DCS)


  دوره آموزشی سیستم اتوماسیون پستهای فوق توزیع و انتقال (SAS/DCS) سرفصل مبانی و اصول سیستم اتوماسیون پست (SAS /DCS) تشریج کامل استاندارد IEC 61850 الزامات کیفیت، طراحی مهندسی، پارامتردهی تعیین معماری، مستند سازی، پشتیبانی تست و تحویل، راه اندازی، بهره برداری و نگهدار ی مدرس دکتر محمد مهدی منصوری مدت دوره 24 ساعت ثبت نام و هماهنگی تلفن35239082-035 فاکس35249084-035 تلگرام:


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی تخصصی حفاظت الکتریکی ویژه کابل های فشارقوی Special Electrical Relay Protection of High Voltage Cables


  دوره آموزشی تخصصی حفاظت الکتریکی ویژه کابل های فشارقوی Special Electrical Relay Protection of High Voltage Cables مشخصات ویژه کابل های فشار قوی و آرایش نصب امپدانس مؤلفه صفر، اتصال زمین غلاف(شیلد) محاسبات امپدانس کابل و جریان خطا منطبق بر شرایط متفاوت نصب کابلهای فشار قوی حفاظت الکتریکی، حرارتی و مکانیکی کابل مدرس دکتر محمد مهدی منصوری مدت زمان دوره 24 ساعت فشرده ثبت نام و هماهنگی تلفن35239082-035 فاکس35249084-035 تلگرام: @MarkazeAmouzesh


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی پست برق فشار متوسط ( پست پاساژ) Medium Voltage Substation


  دوره آموزشی پست برق فشار متوسط ( پست پاساژ) Medium Voltage Substation سرفصل - مبانی و طراحی پست های فشار متوسط برق (پست پاساژ) - مشخصات فنی تجهیزات پست های فشار متوسط - مستندات و مدارک فنی پستهای فشار متوسط - سیستم کنترل و حفاظت پست های فشار متوسط - اتصال زمین الکتریکی (نول) و اتصال زمین حفاظتی( ارت) - نصب و راه اندازی پست های فشار متوسط زمینی - محاسبات اتصال کوتاه و مسائل کیفیت توان در پستهای فشار متوسط - رله های حفاظتی و محاسبات حفاظت الکتریکی پستهای فشار متوسط - اصول تعمیرات و نگهداری و تستهای دوره ای پست های فشار متوسط مدرس دکتر محمد مهدی منصوری مدت زمان دوره 24 ساعت فشرده ثبت نام و هماهنگی تلفن35239082-035 فاکس35249084-035 تلگرام: @MarkazeAmouzesh


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان و ولتاژ Current Transformer & Voltage Transformer


  دوره آموزشی ترانسفورماتورهای اندازه گیری جریان و ولتاژ Current Transformer & Voltage Transformer سرفصل: - مبانی، اصول کارکرد و مشخصات فنی - استاندارهای نصب، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری - ترانسفورماتورهای اندازه گیری در سیستم رله و حفاظت - ترانسفورماتورهای اندازه گیری در اندازه گیری و قرائت - تست های نوعی، کارخانه ای و نگهداری (آخرین ویرایش‌ها) - پایش وضعیت و عیب یابی - فن آوری‌های جدید در ترانسفورماتورهای اندازه گیری مدت دوره : 32 ساعت مدرس: دکتر محمد مهدی منصوری ثبت نام ( تلفن35239082-035) (فاکس35249084-035) (تلگرام: @MarkazeAmouzesh) http://trainingcenter.blog.ir


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی الکترونیک صنعتی Industrial Electronics


  دوره آموزشی الکترونیک صنعتی Industrial Electronics سرفصل - کلیدهای الکترونیک قدرت - مبدلهای یکسوساز (ac به DC) - اینورترها(DC به ac) - مبدلهای DC به DC - سیکلوکانورترها(ac به ac) - مدارات راه انداز، حفاظت و کنترل مدرس دکتر محمد مهدی منصوری مدت زمان دوره 24 ساعت فشرده ثبت نام و هماهنگی تلفن35239082-035 فاکس35249084-035 تلگرام: @MarkazeAmouzesh


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی آشنایی با استاندارد IEC 61850 سیستم اتوماسیون پست (SAS)


  دوره آموزشی آشنایی با استاندارد IEC 61850 سیستم اتوماسیون پست (SAS) سر فصل: مقدمه و تعاریف مدیریت پروژه و سیستم ملزومات ارتباطی برای مدل‌های تجهیزات و توابع توصیف پیکره‌بندی ارتباطات در پست‌های مبتنی بر تجهیزات هوشمند اولیه ساختار ارتباطی پایه برای پست و تجهیزات فیدر- اصول و مدل‌ها اینترفیس سرویس ارتباطی انتزاعی (ACSI) انواع کلاس‌های گره‌های منطقی سازگار و کلاس‌های اطلاعات تست‌های هماهنگ پیش نیاز کارشناسی برق سه سال سابقه کار پست برق مدت دوره 32 ساعت مدرس دوره دکتر محمد مهدی منصوری ثبت نام تلفن 35239082-035 فاکس 35249084-035 تلگرام @MarkazeAmouzesh وبلاگ http://trainingcenter.blog.ir


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی آشنایی با پست‌های انتقال و فوق توزیع با عایق گاز Gas Insulated Substation (GIS)


  دوره آموزشی آشنایی با پست‌های انتقال و فوق توزیع با عایق گاز Gas Insulated Substation (GIS) سر فصل: - گاز SF6 و مشخصات آن - مبانی و اصول پست‌های فشار قوی ایزوله شده با گاز - تجهیزات فشار قوی در GIS - اتصالات، اصول عایقی، اندازه گیری و کنترل GIS - مبانی طراحی و اجرای پست‌های فشار قوی ایزوله شده با گاز - مبانی بهره برداری و نگهداری پست‌های فشار قوی ایزوله شده با گاز پیش نیاز - کارشناسی برق - سه سال سابقه کار پست‌های فشار قوی مدت دوره 16 ساعت مدرس دوره دکتر محمد مهدی منصوری ثبت نام تلفن 35239082-035 فاکس 35249084-035 تلگرام @MarkazeAmouzesh وبلاگ http://trainingcenter.blog.ir


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی تداخل الکترومغناطیسی Electromagnetic Interference


  دوره آموزشی تداخل الکترومغناطیسی Electromagnetic Interference سرفصل - مقدمه ای بر سازگاری الکترومغناطیسی - شناخت مولفه های اصلی در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی - آشنایی با مفاهیم طیف فرکانسی و ارتباطات متقابل حوزه زمان و فرکانس - منشاء سیگنالها و نویزهای تداخلی و مشخصات آنها - آشنایی با آزمون های تداخل الکترومغناطیسی - استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی - ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( شیلدینگ) - ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی ( گراندینگ و فیلترینگ) مدرس دکتر محمد مهدی منصوری مدت زمان دوره 16 ساعت فشرده ثبت نام و هماهنگی تلفن35239082-035 فاکس35249084-035 تلگرام: @MarkazeAmouzesh


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی طراحی پست فشار متوسط Medium Voltage Substation Design


  دوره آموزشی طراحی پست فشار متوسط Medium Voltage Substation Design سرفصل دوره: - شینه بندی و آرایش پست - طراحی تک خطی عمومی، تک خطی حفاظتی، آلارم و تریپ - مشخصات فنی تجهیزات پست فشار متوسط - طراحی مدارات لاجیک، اینترلاک، کنترلی و اندازه گیری - طراحی تفصیلی مدارات LVAC - محاسبات اتصال کوتاه و حفاظتی پست فشار متوسط - طراحی و محاسبات اتصال زمین حفاظتی و زمین الکتریکی - طراحی تابلوهای LV و MV مدرس: دکتر محمد مهدی منصوری مدت دوره : 24 ساعت ثبت نام: ( تلفن35239082-035) - (تلگرام: @MarkazeAmouzesh) http://trainingcenter.blog.ir/


    شهریه : 500،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

 • دوره آموزشی رله حفاظتی دیفرانسیل Differential Relay Protection


  دوره آموزشی رله حفاظتی دیفرانسیل Differential Relay Protection سرفصل: - مبانی، اصول کارکرد و انواع رله های دیفرانسیل - محاسبات ترانسفورماتورهای اندازه گیری - پایداری رله حفاظتی دیفرانسیل - تست، راه اندازی و نگهداری رله دیفرانسیل - فن آوری‌های جدید رله های دیفرانسیل مدت دوره : 8 ساعت مدرس: دکتر محمد مهدی منصوری ثبت نام تلفن35239082-035 فاکس35249084-035 تلگرام: @MarkazeAmouzesh http://trainingcenter.blog.ir


    شهریه : 50،000 تومان

   دختران    پسران

   خردسال    کودک  نوجوان    جوان    بزرگسال

   حضوری    مجازی

ثبت نام در کلاس های آموزشگاه

متاسفانه کلاسی تعریف نشده است

ارسال پیام به آموزشگاه

 
  
 
 

نظر هنرآموزان آموزشگاه


 
   
 
 

آموزشگاه های مشابه

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده