جستجوی دوره های آموزشگاه ها

دوره های آموزشی   

نمایش 1-10 از 13 آموزشگاه
در حال ثبت نام
0 %

تار

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

آواز

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

دف

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
6 %

ویولون

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

گیتار

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

پیانو

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

سلفژ

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

کمانچه

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

سه تار

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

قانون

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

تنبک

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   0 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

کیبورد

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

در حال ثبت نام
0 %

موسیقی کودکان

نحوه برگزاری:  حضوری

ارزش واقعی:   160،000 تومان

مهلت ثبت نام:   1460/12/11

برگزارکننده:  بهترین آموزشگاه موسیقی اسلامشهر - موسسه سفید

شهر:  اسلامشهر

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده